Listing 14.25% Bonus Shares of Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited – SKBBL

47,47,555.941 Units Bonus Shares of Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL) has been listed in NEPSE.